Top 30 Bài Hát Tuần 35: 25/08/2014 - 31/08/2014

2

271

13

114

14

112

18

100

25

78

26

Katy Perry

Roar

Trình bày: Katy Perry

76