Top 30 Bài Hát Tuần 47: 17/11/2014 - 23/11/2014

1

Katy Perry

Roar

Trình bày: Katy Perry

361

3

116

10

75

17

55

20

52

26

Lady Gaga

Artpop

Trình bày: Lady Gaga

45

27

44

30

38