Top 30 Bài Hát Tuần 40: 29/09/2014 - 05/10/2014

5

73

10

47

11

46

18

Katy Perry

Roar

Trình bày: Katy Perry

36

28

25

29

25